עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

ארקו החזקות נכנסת לתחום הנפט

ארקו החזקות הודיע היום כי החברה חתמה על הסכם עקרונות בלתי מחייב עם חברה זרה הרשומה בארה"ב, חברה בת בבעלותה ובשליטתה העוסקת בתחום חיפושי הגז והנפט ובעלי השליטה בחברה הזרה, (1-2-2011)
ארקו החזקות נכנסת לתחום הנפט
אריק קוטלר, נשיא ומנכ"ל ארקו החזקות הודיע היום כי החברה חתמה על הסכם עקרונות בלתי מחייב  עם  חברה זרה הרשומה בארה"ב, חברה בת בבעלותה ובשליטתה העוסקת בתחום חיפושי הגז והנפט  ובעלי השליטה בחברה הזרה,
במסגרת ההסכם בוחנת החברה אפשרות להעמיד, בשלב הראשון, לחברה הבת, הלוואה בסך של עד 2 מיליון דולר ארה"ב, לתקופה של שנה, הנושאת ריבית של 8% צמודה למדד בארה"ב ואשר תהא מובטחת בבטוחות שיועמדו על ידי החברה הבת, וכן העמדת סכום נוסף של עד 3 מיליון דולר ארה"ב, באותם תנאים, אם וככל שתידרש הלוואה נוספת לצורך ביצוע בדיקות וקידוחים על ידי החברה הבת בהתאם לרישיונות הנמצאים בבעלותה, וזאת בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת של החברה הבת כפי שתאושר, בין היתר, על ידי החברה ובכפוף להארכת הרישיונות האמורים על ידי הגורמים המוסמכים.
בהתאם לנייר העקרונות הבלתי מחייב, החברה תבצע עד ולא יאוחר מיום 22 בפברואר 2011, בדיקות נאותות בקשר לחברה הבת ולפעילותה, כאשר ביצוע והשלמת העסקה כפופים, בין היתר, להשלמת בדיקות הנאותות לשביעות רצונה של החברה, לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ועריכתם של הסכמים מחייבים בין הצדדים. נכון למועד דיווח מיידי זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את סיכויי התגבשות העסקה.

החברה תפעל בתוך 9 חודשים ממועד החתימה על הסכם מחייב, ובמידה ובמהלך תקופה זו יושקע על ידי החברה הסכום של 5 מיליון דולר ארה"ב, בתוך 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם מחייב, להנפקת ניירות הערך של החברה הבת בישראל או להעברת הפעילות של החברה הבת לתוך חברה ציבורית קיימת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במועד הנפקת ניירות הערך של החברה הבת לציבור או במועד העברת פעילותה של החברה הבת לתוך חברה ציבורית קיימת, יפרעו במלואן, בהתאם לתנאים שנקבעו בין הצדדים, ההלוואות שהועמדו על ידי החברה והריבית שנצברה בגינן, והחברה והחברה הזרה או בעלי השליטה בה, יחזיקו בלא פחות מ- 80% מהחברה הציבורית, בחלקים שווים. היה ולא תבוצע הנפקה של החברה הבת או שפעילותה לא תועבר לתוך חברה ציבורית, במועדים האמורים לעיל, תפקע זכותה של החברה להחזקות כאמור ותוחזר לחברה יתרת קרן ההלוואה שהועמדה לחברה הבת והריבית בגינה.

במסגרת נייר העקרונות הבלתי מחייב, התחייבה החברה להפקיד, בתוך 3 ימים לאחר החתימה על נייר העקרונות הבלתי מחייב, סך של 100 אלף דולר ארה"ב כפקדון, אשר יוחזר לחברה מיד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחליט החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא להשלים את העסקה.מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת
פרסומת
פרסומת
בואו ללמוד שוק ההון עם עינב כהן! לפרטים נוספים לחצו כאן.