עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

פועלים מחלקים דיבידנד: שיעור של כ-15% מרווחי הרבעון

הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2013 ב- 1,864 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 1,773 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. (29-8-2013)
פועלים מחלקים דיבידנד: שיעור של כ-15% מרווחי הרבעון

עינב כהן

בנק פועלים הגיש את הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2013:

שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השני של שנת 2013 ל- 9.9% בהשוואה ל-9.5% ברבעון הקודם.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 655 מיליון ש"ח בהשוואה ל-621 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.
הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2013 ב-1,864 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 1,773 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2013 ב- 2,135 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון הקודם.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב- 27,808 מיליון ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2013 בהשוואה ל-  26,755 מיליון ש"ח בסוף שנת 2012.

יחס הון ליבה בסוף הרבעון השני של שנת 2013 המשיך במגמת השיפור והגיע ל- 9.2%, בהשוואה ליחס הון של 8.9% בסוף שנת 2012.

דיבידנד לרבעון - דירקטוריון הבנק החליט, בהמשך לחלוקת הדיבידנד מריווחי הרבעון הראשון, על תשלום דיבידנד רבעוני בשיעור של כ- 15% מרווחי הרבעון השני של שנת 2013, בסך של 92 מיליון ש"ח. מתחילת השנה חילק הבנק דיבידנד בסך של  184 מיליון ש"ח.


התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2013:

הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2013 ב- 1,864 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 1,773 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. המירווח המימוני מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 2.16% לעומת 2.07% ברבעון הקודם.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני של שנת 2013 ב- 301 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 257 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי לציבור עמד ברבעון השני של שנת 2013 על 0.48% בהשוואה ל- 0.41% ברבעון הקודם.
ההכנסות התפעוליות ואחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2013 ב- 1,282 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,287 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. התוצאות הושפעו מיישום המלצות ועדת התחרותיות.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2013 ב- 2,135 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון הקודם, כאשר בהוצאות השכר השוטף נרשמה ירידה מול הרבעון הקודם.

מעורבות חברתית ותרומה לקהילה- הבנק ממשיך להוביל בתחום התרומה לקהילה הן בפעילות ההתנדבותית של עובדי הבנק והן בתרומות כספיות, במיוחד בתחומי החינוך, התרבות והרווחה. פעילויות אלו של קבוצת הבנק במחצית הראשונה של שנת 2013 הסתכמו בשווי כספי של כ- 24.8 מיליון ש"ח. 

דירקטוריון הבנק החליט, ביום ה- 28 באוגוסט 2013, על המשך תשלום דיבידנד רבעוני. הבנק יחלק בגין רווחי הרבעון השני של שנת 2013 סך של 92 מיליון ש"ח. הדירקטוריון קבע את יום ה- 12 בספטמבר 2013 כיום הקובע לעניין תשלום הדיבידנד ואת 30 בספטמבר 2013 כיום התשלום. זאת בהמשך לדיבידנד שחולק בגין רווחי הרבעון הראשון של השנה בסך של 92 מיליון ש"ח.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2013 הסתכם בכ- 378.5 מיליארד ש"ח, לעומת 376.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012, עלייה בשיעור של 0.6%.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם בכ- 247.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 249.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012. הירידה בשיעור של 0.8% נבעה מירידה באשראי במגזר העסקי שקוזזה חלקית ע"י עליה באשראי הקמעונאי, העסקים הקטנים והמסחרי בישראל.
פיקדונות הציבור הסתכמו בכ- 274.6 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 271.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012, גידול בשיעור של 1.2% בעיקר כתוצאה מעלייה בפיקדונות המגזר העסקי.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב- 27,808 מיליון ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2013 בהשוואה ל- 26,755 מיליון ש"ח בסוף שנת 2012, גידול בשיעור של 3.9%. הגידול נבע בעיקר מצבירת הרווח במחצית הראשונה של השנה.
יחס הון ליבה בסוף הרבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 9.2%, בהשוואה ליחס הון של 8.9% בסוף שנת 2012.

יחס הלימות ההון (ההון הכולל לרכיבי סיכון) בסוף הרבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 15.7%, בדומה ליחס זה בסוף שנת 2012.
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת